Splošni pogoji  pri  posredovanju v prometu  z nepremičninami

urejajo pravna razmerja med naročiteljem in nepremičninskim posrednikom in so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju v prometu nepremičnin, ki jo z naročiteljem sklene nepremičninski posrednik NEPTUN-NEPREMIČNINE, BORUT VODOPIVEC s. p.

1. V teh Splošnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

Nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki opravlja posle posredovanja, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.

Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami obsegajo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pogodb, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino.

Naročitelj je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninskim posrednikom sklene pogodbo o posredovanju in za katero nepremičninski posrednik opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami.

Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

Pogodba o posredovanju je pisna pogodba, ki jo skleneta nepremičninski posrednik in naročitelj ter s katero se nepremičninski posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik naročitelja s tretjo osebo, ki se bosta pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninskemu posredniku plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.

Pogodba, katere predmet je nepremičnina, je kupna, prodajna,najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninski posrednik.

Nepremičnina je v pogodbi o posredovanju opredeljena nepremičnina.

Drugi izrazi v teh splošnih pogojih imajo pomen, kot je določen v Zakonu o nepremičninskem posredovanju.

2. Na podlagi pogodbe o posredovanju se posrednik zaveže za naročitelja opraviti naslednje storitve, če in kolikor to narekujejo okoliščine posameznega posla:

-opraviti ogled nepremičnine za potrebe preverjanja dejanskega stanja nepremičnine;

-ugotavljati pravno stanje nepremičnine in morebitne pravice tretjih (npr. hipoteke) s pridobitvijo listin o nepremičnini in z vpogledom v javno dostopne evidence(izpisek iz ZK, katastra stavb, zemljiškega katastra, mapne kopije, potrdila o namembnosti zemljišča, ipd);

-seznaniti naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in vzpostavljati stike s tretjo osebo;

-seznaniti naročitelja s tržnimi razmerami pomembnimi za določitev cene nepremičnine;

-seznaniti naročitelja z višino in vrsto davčnih obveznosti, stroškov notarskih opravil in drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe;

-pripraviti ustrezno oglaševalsko strategijo in izvesti oglaševanje prodaje/oddaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug ustrezen način;

-sprotno, ažurno komunicirati z naročiteljem (telefonsko, preko elektronske pošte ali na drug način);

-organizirati in voditi oglede v prisotnosti naročitelja, organizirati sestanke med naročiteljem in tretjo osebo

-sodelovati pri pogajanjih za sklenitev kupoprodajne/najemne pogodbe;

-pripraviti dogovor o prodaji, s katerim so določeni pogoji pravnega posla;

pripraviti prodajno pogodbo (univ. dipl. pravnik oz. notar)

-opraviti vsa dejanja v postopku odmere davka na promet nepremičnin;

-hraniti izvirnike listin od podpisa kupoprodajne pogodbe do izročitve nepremičnine v uporabo;

-sodelovati pri izročitvi kupnine in primopredaji nepremičnine in sestaviti zapisnik o primopredaji.

Vse storitve iz 2. točke so vključene v ceno posredniške provizije.

3. Nepremičninski posrednik pridobi pravico do provizije, ko je sklenjena prodajna /najemna pogodba, pri sklenitvi katere je posredoval. Če do sklenitve te prodajne/najemne pogodbe ne pride, naročitelj storitev ni dolžan plačati. Nepremičninski posrednik pa ima pravico do celotnega plačila, če naročitelj ali tretja oseba pozneje odstopita od že sklenjene pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

4. Naročitelj se zaveže za posredovanje pri prodaji/nakupu nepremičnine nepremičninskemu posredniku plačati provizijo dogovorjeno s pogodbo o posredovanju. Če je med pogodbenima strankama prodajne, najemne, zakupne ali druge pogodbe za določeno nepremičnino dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se znesek provizije razdeli. Nepremičninski posrednik lahko naročitelju predlaga tudi drugačno razmerje plačila provizije, če to vpliva na uspešnost sklenitve posla. Naročitelj mora za posredovanje pri najemu ali oddaji v najem plačati provizijo v znesku, ki je enak eni mesečni najemnini, dogovorjeni z nepremičninsko pogodbo.

5. Nepremičninski posrednik in naročitelj sta dogovorjena, da nepremičninski posrednik nima pravice do plačila za posredovanje, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja. Nepremičninski posrednik pa ima pravico do plačila za posredovanje v primeru, ko naročitelj oz. njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik posrednik in je bila pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

6. S provizijo iz 2. točke teh splošnih pogojev niso obseženi stroški notarskih storitev,sodnih taks in upravnih taks, davkov, stroškov cenitve, pristojbin za potrdila iz uradnih evidenc, ki so potrebna za veljavno sklenitev kupoprodajne pogodbe.

7. Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninskemu posredniku nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri sklepanju poslovnih razmerij in transakcij nad zakonsko predpisanim zneskom lahko posrednik skladno s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico in potni list, vpogleda in prepiše podatke z osebnega dokumenta stranke in zakonitega zastopnika stranke (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega bivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko, enotno matično številko).

7.1 Kadar to izrecno narekuje narava posameznega posla (npr. overitev podpisa naročitelja ali tretje osebe, ipd…), sme posrednik na podlagi pisne privolitve imetnika iz katere izhaja v naprej določen namen, fotokopirati imetnikov osebni dokument. Posrednik kopije osebnega dokumenta ne sme hraniti v elektronski obliki.

7.2 Vse informacije in podatki, ki jih naročitelj pridobi pri posredniku , vključno z osebnimi podatki oz. identiteto tretjih oseb, s katerimi naročitelja spravi v stik nepremičninski posrednik so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni.

7.3 Nepremičninski posrednik se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja, spreminjanja pogodbe o posredovanju in pogodbe katere predmet je nepremičnina. Za kakršnokoli uporabo osebnih podatkov v druge namene bo posrednik predhodno pridobil pisno soglasje naročitelja.

7.4 Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico :

-od nepremičninske družbe dobiti potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki,

-dostopati do osebnih podatkov in namena obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov;

-uporabnikov ali kategorij uporabnikov, v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

-predvidenega obdobja hrambe osebnih podatkov ali merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja.

7.5 Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico, da:

-od nepremičninske družbe zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov,

-zahteva od nepremičninske družbe, da brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke,

-zahteva, da nepremičninska družba dopolni nepopolne osebne podatke,

-se osebni podatki neposredno prenesejo od ene nepremičninske družbe k drugi kadar je to tehnično izvedljivo,

-od nepremičninske družbe zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov,

-ugovarja obdelavi,

-vloži pritožbo pri nadzornem organu.

7.6. Kadar se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih zvezi s prenosom.

7.7. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

8. V primeru, da naročitelj in nepremičninski posrednik skleneta ekskluzivno pogodbo o posredovanju za določeno nepremičnino, naročitelj v času veljavnosti pogodbe v zvezi z isto nepremičnino ne sme skleniti pogodbe o posredovanju s konkurenčno nepremičninsko družbo ali posrednikom ter preko kogarkoli tretjega oglaševati ali prodajati iste nepremičnine.

9. Nepremičninski posrednik sme sprejeti od naročitelja ali tretje osebe v zvezi z izvedbo pogodbe, katere predmet je nepremičnina, v hrambo denarna sredstva, če ima z banko sklenjeno pogodbo vodenju fiduciarnega računa in če ga naročitelj ali tretja oseba za to pisno pooblasti.

10. Posrednik ima sklenjeno zavarovanje zaradi odškodninskih zahtevkov tretjih oseb za čiste premoženjske škode do višine zavarovalne vsote 350.000 Eur za vse zavarovalne primere v posameznem letu pri Zavarovalnici Sava d.d. . Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije.

11. Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas devetih (9) mesecev, razen če se stranki ne dogovorita za krajši čas. Po poteku obdobja iz prejšnje točke lahko stranki skleneta novo pogodbo o posredovanju.

12. Naročitelj lahko predčasno s pisno izjavo odpove pogodbo o posredovanju, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. V primeru, da naročitelj predčasno odpove pogodbo o posredovanju ali odstopi od namena sklenitve nameravanega pravnega posla, ki je predmet pogodbe o posredovanju, je dolžan posredniku plačati stroške, ki jih je ta imel z opravljanjem storitev po pogodbi o posredovanju (kilometrina v višini 0,37eur za prevožen km, svetovanje in sodelovanje pri pogajanju po urni postavki 62,00 €, stroški sestave prodajne pogodbe po vsakokrat veljavni notarski tarifi).

13. Nepremičninski posrednik na podlagi naročila stranke opravi tudi druge posle, ki ne sodijo med posle, iz 2.tč. splošnih pogojev- to so : svetovanje, pomoč pri pridobitvi in pregledu listin in dokumentov v zvezi z nepremičnino, vse po urni postavki 62,00€.

14. Za presojanje pogodbe o posredovanju in Splošnih pogojev ter za vprašanja, ki jih pogodba o posredovanju in Splošni pogoji ne urejata, se uporabljata Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, ki ga je sprejelo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS - Zbornici za poslovanje z nepremičninami in slovensko pravo brez kolizijskih pravil.

15. Splošni pogoji veljajo od sprejema dalje. Vsakokrrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.neptun-nepremicnine.si.

 

Datum  15.5.2018

NEPTUN NEPREMIČNINE

Borut Vodopivec s.p.